dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝ่ายโสตฯ โรงเรียนไทรน้อย


>>>>>>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนไทรน้อย <<<<<<<<

 >>     ดูผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SGS (สำหรับนักเรียน)  <<

 

 

------------ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561------------

                        ตามที่โรงเรียนไทรน้อย ได้รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8-12 มกราคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนการเรียน ดังนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ม_4 คณิต.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ม_4 วิทย์.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ม_4 จีน.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ม_4 ญี่ปุ่น.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ม_4 ธุรกิจ.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ม_4 ทั่วไป.pdf

 

No article here !
ประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ icon
  2018-02-20

 แบบฟอร์มสรุปงานโครงการแบบบันทึกคะแนนรายบุคคล ม1-3 มค61-ครั้งที่ 4 icon
  2018-02-05

 แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล ม1-3 ม.ค. 61-ครั้งที่ 4เอกสารคู่มือ ปพ.2-60 icon
  2017-07-13

มุม Download ไฟล์ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 ตัวอย่างการพิมพ์แบบทดสอบ
  2017-08-31

 ตัวอย่างการพิมพ์แบบทดสอบ กลางภาค/ปลายภาค โรงเรียนไทรน้อย เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  2017-11-10

 โดยนางสาวนฤมล   บุญพิทักษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  2017-07-08

   ผู้อำนวยการรังสิมันต์  ยาละ รองผู้อำนวยการวรพล  ขอสกุลไพศาล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนำขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย ณ วัดไทรใหญ่

เพิ่มเติม...

  2017-07-08

 6 ก.ค. 60 โรงเรียนไทรน้อยได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อถวายให้กับวัดไทรใหญ่ในวันเข้าพรรษา

เพิ่มเติม...

  2017-07-09

 4 ก.ค. 60 ผอ.มอบเกียรติบัตรนักรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

เพิ่มเติม...

  2017-07-09

 26-30 มิ.ย. 60 โรงเรียนไทรน้อยจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีการแข่งขันวงโฟลก์ซอง ละครต่อต้านสิ่งเสพติด และการวาดภาพ

เพิ่มเติม...

  2017-07-10

 26 มิ.ย 60 โรงเรียนไทรน้อยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

เพิ่มเติม...

  2016-12-03

 2 ธ.ค. 59 โรงเรียนไทรน้อย จัดกิจกรรมแปรอักษร

เนื่องในวัน ปัญญาสมวาร(50 วัน) 

เพิ่มเติม...

  2016-05-01

โรงเรียนไทรน้อยจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

 

เพิ่มเติม...

  2016-03-23

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทรน้อยร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพิ่มเติม...

  2016-03-21

โรงเรียนไทรน้อยดำเนินการรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2559

เพิ่มเติม...

  2016-03-23

 โรงเรียนไทรน้อยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา จัดงาน "52 ปีศรีไทรน้อย"

ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที 20 กุมภาพันธ์ 2559

เพิ่มเติม...

  2016-03-23

 ผู้อำนวยการสุทธิชัย   ดิษฐ์ใจเย็น แสดงความยินดีกับ นางสาวธิดารัตน์   แซ่ตั้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนไทรน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 

 

เพิ่มเติม...

  2016-03-23

 ผู้อำนวยการสุทธิชัย  ดิษฐใจเย็น มอบรางวัลให้กับนักกีฬา ที่เข้าแข่งขันงานกีฬาระดับจังหวัด

เพิ่มเติม...

  2017-07-08
เพิ่มเติม...

  2017-07-08
เพิ่มเติม...

  2017-07-08
เพิ่มเติม...

  2015-06-07
เพิ่มเติม...

  2015-06-07
เพิ่มเติม...