ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝ่ายโสตฯ โรงเรียนไทรน้อย
bullettest


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

  2019-01-28No article here !
ประชาสัมพันธ์


ตัวอย่าง ปพ. 2/61 icon
  2019-01-28

ตัวอย่างแบบ ปพ. 2/61ตัวอย่างการพิมพ์แบบทดสอบ
  2017-08-31

 ตัวอย่างการพิมพ์แบบทดสอบ กลางภาค/ปลายภาค โรงเรียนไทรน้อย แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล ม1-3 มค61-ครั้งที่ 4 icon
  2018-02-05

 แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล ม1-3 ม.ค. 61-ครั้งที่ 4แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ icon
  2018-02-20

 แบบฟอร์มสรุปงานโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ icon
  2017-04-12

 

โดยนางยุวธิดา  พัดปุย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  2017-07-08

   ผู้อำนวยการรังสิมันต์  ยาละ รองผู้อำนวยการวรพล  ขอสกุลไพศาล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนำขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย ณ วัดไทรใหญ่

เพิ่มเติม...

  2018-05-11

 ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม...

  2017-07-08

 6 ก.ค. 60 โรงเรียนไทรน้อยได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อถวายให้กับวัดไทรใหญ่ในวันเข้าพรรษา

เพิ่มเติม...

  2017-07-09

 4 ก.ค. 60 ผอ.มอบเกียรติบัตรนักรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

เพิ่มเติม...

  2017-07-09

 26-30 มิ.ย. 60 โรงเรียนไทรน้อยจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีการแข่งขันวงโฟลก์ซอง ละครต่อต้านสิ่งเสพติด และการวาดภาพ

เพิ่มเติม...

  2017-07-10

 26 มิ.ย 60 โรงเรียนไทรน้อยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

เพิ่มเติม...

  2016-12-03

 2 ธ.ค. 59 โรงเรียนไทรน้อย จัดกิจกรรมแปรอักษร

เนื่องในวัน ปัญญาสมวาร(50 วัน) 

เพิ่มเติม...

  2016-05-01

โรงเรียนไทรน้อยจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

 

เพิ่มเติม...

  2016-03-23

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทรน้อยร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพิ่มเติม...

  2016-03-21

โรงเรียนไทรน้อยดำเนินการรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2559

เพิ่มเติม...

  2016-03-23

 โรงเรียนไทรน้อยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา จัดงาน "52 ปีศรีไทรน้อย"

ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที 20 กุมภาพันธ์ 2559

เพิ่มเติม...

  2016-03-23

 ผู้อำนวยการสุทธิชัย   ดิษฐ์ใจเย็น แสดงความยินดีกับ นางสาวธิดารัตน์   แซ่ตั้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนไทรน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 

 

เพิ่มเติม...

  2017-07-08
เพิ่มเติม...

  2017-07-08
เพิ่มเติม...

  2017-07-08
เพิ่มเติม...

  2015-06-07
เพิ่มเติม...

  2015-06-07
เพิ่มเติม...