ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝ่ายโสตฯ โรงเรียนไทรน้อย
bullettest


เกียรติภูมิชาวไทรน้อย

     โรงเรียนไทรน้อยเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2507 ถึงปัจจุบัน มีอายุครบ 51 ปี

ความภูมิใจของเราไทรน้อยทุกคนคือเรามีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานรวม 6 คน

 

เด็กหญิงสร้อยหงษ์ มัณยานนท์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2531
 
นางสาวสายฝน  นรารัตน์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2531
 
 เด็กหญิงดวงรัตน์  เชยชมวงษ์
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2542
 

นายภุชงค์  สินธนไพศาล

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2547
 

เด็กหญิงวรยา  สินธนไพศาล
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2552
 
นายจีรวัตร์  โหง่นมณี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2556