ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot

dot


วิชา สังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

 

 

หัวข้อ

 

 

วันที่

 

ใบความรู้/ใบงาน

เรื่อง 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว

19 พ.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว

 

เรื่อง 1.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม

20 พ.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม

เรื่อง 1.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย

22 พ.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย_ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย_ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย

เรื่อง 1.4 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

26 พ.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

เรื่อง 1.5 ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ

27 พ.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม_เอกลักษณ์และมรดกของชาติ

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม_เอกลักษณ์และมรดกของชาติ

เรื่อง 1.6 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

29 พ.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__ความสำคัญของพระพุทธศาสนา_หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_ความสำคัญของพระพุทธศาสนา_หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

 ส่งใบงาน ม.2 สังคมศึกษา หน่วย 1 ที่นี่  
 ส่งใบงาน ม.2 สังคมศึกษา หน่วย 2 ที่นี่  
 ส่งใบงาน ม.2 สังคมศึกษา หน่วย 3 ที่นี่ 
 ส่งใบงาน ม.2 สังคมศึกษา หน่วย 4 ที่นี่   
 ส่งใบงาน ม.2 สังคมศึกษา หน่วย 5 ที่นี่  

 
ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนไทรน้อย 2

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 article
วิชา ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2