ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
dot

dot


วิชา สุขศึกษาพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

วิชา สุขศึกษา 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 1. พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม

 

 

 

 สื่อประกอบการสอน เรื่อง พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม


 

 

 

หัวข้อ

 

 

วันที่

 

ใบความรู้/ใบงาน

 

 

1.1 การปฐมนิเทศ

 

19 พ.ค. 63

 

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การปฐมนิเทศ_ชี้แจงเนื้อหา_วิธีการเรียน_และข้อตกลงการเรียน.pdf

ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_การปฐมนิเทศ_ชี้แจงเนื้อหา_วิธีการเรียน_และข้อตกลงการเรียน.pdf

ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การปฐมนิเทศ_ชี้แจงเนื้อหา_วิธีการเรียน_และข้อตกลงการเรียน.pdf

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนพร้อมเฉลยประกอบการสอน.pdf

 

 

1.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง

26 พ.ค. 63

ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง.pdf

 1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย

2 มิ.ย. 63

 ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย.pdf

 

 

 1.4 รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย

9 มิ.ย. 63

ใบงาน_ประกอบการสอน_เรื่อง_รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย.pdf

 

 1.5 นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย

  16 มิ.ย. 63

 ใบงาน_ประกอบการสอน_เรื่อง_นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย.pdf

 


 1.6 อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

23 มิ.ย. 63

ใบงานและใบความรู้_ประกอบการสอน_เรื่อง_อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น.pdf

 

 1.7 สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

30 มิ.ย. 63

ใบงาน_ประกอบการสอน_เรื่อง_สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น.pdf

 

 1.8 เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

14 ก.ค. 63

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น.PDF

 

 

 1.9 สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น

 

21 ก.ค. 63

ใบงาน_ประกอบการสอน_เรื่อง_สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น.PDF

สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น.PDF

 

 

 

 

 

 

 ส่งใบงาน ม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยที่ 1 ที่นี่

 ส่งใบงาน ม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยที่ 2 ที่นี่

 ส่งใบงาน ม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยที่ 3 ที่นี่

 ส่งใบงาน ม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยที่ 4 ที่นี่

 ส่งใบงาน ม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยที่ 5 ที่นี่

 
ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนไทรน้อย 3

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา วิทยาศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา สังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3