ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletครูต่างประเทศ
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา
bulletกลุ่มการบริหารงานวิชาการ
bulletกลุ่มการบริหารงานงบประมาณแผนงานฯ
bulletกลุ่มการบริหารงานทั่วไป
bulletกลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot

dot


คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2562
วันที่ 07/10/2020   15:47:37

เลขที่คำสั่ง ชื่อคำสั่ง ดาวน์โหลด
 001-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการจัดงานปีใหม่  ดาวน์โหลด

 002-2562

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 55 ปี ศรีไทรน้อย กล้าไทรคืน ถิ่น

 ดาวน์โหลด

 003-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการจัดเตรียมงานเข้าร่วม จัดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาชนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนท์เกมส์) ดังนี้  ดาวน์โหลด
 005-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินนิทรรศการ เปิดรั้ว ขาว-ชมพู สู่บ่านแห่งการเรียนรู้ ไทรน้อยวิชาการ 2019  ดาวน์โหลด
007-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณากลั่นกรองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
009-2562 แต่งตั้งเวรรักษาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
010-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ดาวน์โหลด
011-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ดาวน์โหลด
013-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการศึกษา ดาวน์โหลด
016-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
017-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Sainoi Goodbye my Senior 55 ดาวน์โหลด
018-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ดาวน์โหลด
020-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนจังหวัดนนทบุรี อบจ.นนเกมส์ ดาวน์โหลด
021-2562 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
022-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการสรุปงาน-โครงการ จัดทำแผนกกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
024-2562 อนุญาติให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด
028-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดปัจฉิมจิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีศรีไทรน้อยประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
029-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดาวน์โหลด
031-2562 แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตราฐานสากล ดาวน์โหลด
037-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด
039-2562 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
040-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
048-2562 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ดาวน์โหลด
050-2562 แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และหัวหน้าคณะสี ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
051-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
053-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
054-2562 แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) กับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
055-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิมพ์ข้อมูล DMC ดาวน์โหลด
056-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลด
057-2562 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
058-2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา ดาวน์โหลด
059-2562 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
061-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
062-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุกเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
063-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
064-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทรน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
066-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
067-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย เปิดโลกวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนเพชรไทรน้อย นึกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
070-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด โรงเรียนไทรน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
071-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกประสาทสัมผัสในการใช้ภาษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาห้องเรียนเพชรไทรน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
072-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลด
073-2562 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
074-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการจัดกิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
075-2652 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
080-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม หล่อเทียน และแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
088-2562 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด
089-2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด
092-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อประกอบการสอน ดาวน์โหลด
093-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 4) และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดาวน์โหลด
101-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิ่งชมทุ่ง ก้าวนี้เพื่อน้อง ไทรน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
102-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ไทรน้อย ร้อยรวมกิจ สานสายใย มุทิตา ดาวน์โหลด
108-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
113-2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายได้สถานศึกษา ดาวน์โหลด
114-2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายได้การศึกษา ดาวน์โหลด
115-2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
116-2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้่ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
120-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
122-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทรน้อย อาคารเรียน 7 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
123-2562 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
125-2562 แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน และผู้ควมคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทรน้อยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
129-2562 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
131-2562 การเลื่ือนชั้นค่าจ้างประจำ ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2562) ดาวน์โหลด
133-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมชุมเพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
134-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนไทรน้อย ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
136-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ดาวน์โหลด
138-2562 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
140-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนไทรน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
141-2562 แต่งตั้งคณะกิจกรรมเนื่ิงในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันดินโลก ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
145-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
149-2562 คำสั่งคณะการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา  2562 ดาวน์โหลด
150-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
152-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รอบพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
154-2562 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ชุมนุม วันที่ 25/05/2022   11:56:04 article
คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2563 วันที่ 07/10/2020   15:38:10
คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2561 วันที่ 07/10/2020   15:50:02
ห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทย วันที่ 10/05/2020   09:47:09