ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletงานแนะแนว
bulletครูต่างประเทศ
bulletบุคลากรอื่น
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา
bulletกลุ่มการบริหารงานวิชาการ
bulletกลุ่มการบริหารงานงบประมาณแผนงานฯ
bulletกลุ่มการบริหารงานทั่วไป
bulletกลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot

dot


คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2563
วันที่ 07/10/2020   15:38:10

 

เลขที่คำสั่ง ชื่อคำสั่ง ดาวน์โหลด
001-2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน โครงการเพชรไทรน้อย ดาวน์โหลด
002-2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
007-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงาน การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนท์เกมส์) ดาวน์โหลด
010-2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด
011-2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รอบพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด
012-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตราฐาน(Pre O-Net)  ดาวน์โหลด
017-2563 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  ดาวน์โหลด
023-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายบัตรการกุศลงาน ๕๖ ปีศรีไทรน้อย  ดาวน์โหลด
025-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 56 ปีศรีไทรน้อย ดาวน์โหลด
027-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการ ดาวน์โหลด
028-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
029-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสรรและจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2-2562 ดาวน์โหลด
030-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมอำลา-อาลัย Sainoi Goodbye my Senior 62 ดาวน์โหลด
031-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปงาน-โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
032-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำศึกษาปีที่ 2562

ดาวน์โหลด

033-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนไทรน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
034-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ดาวน์โหลด
035-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
036-2563 แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ดาวน์โหลด
039-2563 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-ผู้นำยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่นำลูกเสือ-ยุวกาชาด ดาวน์โหลด
040-2563 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
041-2563 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - ผู้นำยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
047-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการวัดและประเมิณผลทางการศึกษาระดับการศึกษา ดาวน์โหลด
049-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
056-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ดาวน์โหลด
057-2563  แต่งตั้งและมอบหน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรน้อยปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
060-2563 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ดาวน์โหลด
061-2563 การแต่งตั้งกรรมการการเก็บเงินโรงเรียนและกุญแจตู้นิรภัย ดาวน์โหลด
062-2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจำวันโรงเรียน ดาวน์โหลด
066-2563 แต่งตั้งและมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19 ดาวน์โหลด
069-2563 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
070-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-2019) ดาวน์โหลด
071-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ดาวน์โหลด
074-2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
076-2563 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
077-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
078-2563  แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่าย ชุดกีฬา เสื้อคณะสี และอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋านักเรียน)ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 079-256  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมวิชาการโครงการห้องเรียนเพขรไทรน้อย ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
082-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิณคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบ ๔ ดาวน์โหลด
083-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
084-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิมพ์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล(DMC) ดาวน์โหลด
085-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(รอบสอง)
ดาวน์โหลด
086-2563 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-ผู้นำยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
087-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิณศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
088-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
089-2563 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ดาวน์โหลด
091-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการครูเพื่อประกอบการประเมินวิทยฐานะ ดาวน์โหลด
101-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิ่งชมทุ่ง ก้าวนี้เพื่ือน้อง ไทรน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลด
     

 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ชุมนุม วันที่ 25/05/2022   11:56:04 article
คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2562 วันที่ 07/10/2020   15:47:37
คำสั่งโรงเรียนไทรน้อย ปี2561 วันที่ 07/10/2020   15:50:02
ห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทย วันที่ 10/05/2020   09:47:09